Kadra

pc

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych          i kreatywnych nauczycieli, posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i udokumentowane doświadczenie        w pracy z dziećmi.

Nauczycieli cechuje otwartość, empatia, umiejętność organizacji i kreatywność w działaniu. Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi.


Za prawidłowe funkcjonowanie Placówki odpowiada Dyrektor Przedszkola –Iwona Stawiarska                                 Dba o prawidłową realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego, obsługę administracyjną, gospodarczą i finansową przedszkola oraz czuwa nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków w przedszkolu . Kieruje polityką kadrową przedszkola, hospituje zajęcia edukacyjne, zapewnia pomoc nauczycielom w zakresie realizacji ich zadań i budowaniu warsztatu pracy. Współpracuje z rodzicami i monitoruje postępy edukacyjne dzieci. Współpracuje z instytucjami nadzorującymi placówkę, zapewniając wysoki poziom pracy przedszkola.