Kadra

pc

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych       i kreatywnych nauczycieli, posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i udokumentowane doświadczenie        w pracy z dziećmi.

Nauczycieli cechuje otwartość, empatia, umiejętność organizacji i kreatywność w działaniu. Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi.


O prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola dba Dyrektor –Iwona Stawiarska                                 Odpowiada za prawidłową realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego, rekrutację, obsługę administracyjną, gospodarczą i finansową przedszkola, dba o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w przedszkolu. Kieruje polityką kadrową przedszkola, hospituje zajęcia edukacyjne, zapewnia pomoc nauczycielom w zakresie realizacji ich zadań i budowaniu warsztatu pracy. Współpracuje z rodzicami i monitoruje postępy edukacyjne dzieci. Współpracuje z instytucjami nadzorującymi placówkę, dbając o wysoki poziom pracy przedszkola.